Toggle accessibility panel
Alt 0
Accessibility settingsAlt S
Top accessibility panelAlt 1
Right accessibility panelAlt 2
Bottom accessibility panelAlt 3
Left accessibility panelAlt 4
Show keyboard shortcuts accessibility panelAlt 5
Toggle keyboard shortcuts accessibility panelAlt 6
Reset all accessibilityAlt Q
Change font sizeAlt A
Increase font sizeAlt +
Reset font sizeAlt X
Decrease font sizeAlt -
Change line height Alt H
Increase line heightAlt U
Reset line heightAlt J
Decrease line heightAlt M
Change letter spacingAlt >
Increase letter spacingAlt R
Reset letter spacingAlt F
Decrease letter spacingAlt V
Change word spacingAlt <
Increase word spacingAlt E
Reset word spacingAlt D
Decrease word spacingAlt C
Readable fontAlt G
Highlight titles Alt T
Text zoomAlt Z
Invert colorsAlt I
Bright contrastAlt W
Dark contrast Alt B
Keyboard navigationAlt K
Big white cursor Alt Y
Big black cursor Alt N
Prevent animationAlt P
Skip to page content

מספר פריט : 429

שששש… זה סוד

מספר פריט : 429

Shin with 4 heads

סודה של ה-ש' המרובעת, סמל המכון 

על תפילין של ראש מופיעה פעמיים האות ש', האות הראשונה של השם שדי: מצד שמאל של מניח התפילין מופיעה האות ש' בשינוי צורה – היא כוללת ארבעה ענפים ולא שלושה, כמו ב-ש' המקובלת והרגילה המופיעה בצד ימין. ה-ש' המרובעת היא, לפי מסורות שונות, צורתה המקורית העתיקה והאמיתית של ה-ש', כפי שהופיעה גם על לוחות הברית. יש הגורסים כי הניקוד הדיאקריטי של ה-ש' בימינו, נקודה מימין או משמאל מעל האות, הוא זכר לזרוע הרביעית והחסרה של האות.
טעמים שונים ניתנו ל-ש' המרובעת. יש המספרים שבעידן שקדם לעידננו ("שמיטת החסד" שקדמה ל"שמיטת הדין") היתה ה-ש' בעלת ארבעה כתרים או ראשים, והיוותה סמל לרחמים ולחסד, עידנו של אברהם אבינו, ולעתיד לבוא תשוב ה-ש' לצורתה המקורית.
פירוש אחר רואה בשלושת הענפים של ה-ש' סמל לשלושת האבות, ובארבעת הענפים סמל לארבע האימהות.
ביאור נוסף מגלה כי בתוך ה-ש' בעלת ארבע הזרועות  המוטבעת בכיתוב בולט על התפילין אפשר לזהות ש' משולשת רגילה המשוקעת ברווחים שבין זרועותיה. אם כן, ה-ש' הבולטת המרובעת כוללת בתוכה גם את ה-ש' המשוקעת המשולשת. יש לנו ש' של על פני השטח, ו-ש' של עומק. מכאן נמצאנו למדים שיש ללמוד את התורה, לא רק על פני הדברים (תורת הנגלה), אלא גם לעומקם (תורת הנסתר), במה שמסתתר בין השיטין ובין האותיות, לא רק בשחור על גבי לבן אלא גם ב"אש הלבנה" של התורה.
היו שהדגישו כי כתב ידו של ה' על לוחות הברית נעשה אף הוא באותיות משוקעות, שניתן לקרוא אותן רק בזכות ה"קירות" שהותירו בתוך האבן שבהן נחרטו, דבר המלמד כי איננו מכירים את עצמיותו של האל אלא דרך התבוננות בתוצאות מעשיו, בעולם הטבע ובהשגחה המתגלית בו.
ולקינוח, פרפראות… אם נצרף את הערך הגימטרי של שתי ה-ש' שעל התפילין (אחת בת 3 ראשים ואחרת בת 4 ראשים, כל אחת שווה 300), נקבל 600. אם נוסיף לכך שש (הצירוף של האותיות יוצר את המילה "שש"), נקבל 606. ואם נוסיף את שבע הזרועות של שתי ה-ש', נקבל 613. כל התורה כולה כלולה, אם כן, ב-ש' שעל התפילין.

 

כתבו: איתן שקלי, מריאנה רוח-מדבר.